دوبیتی های ناب

دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
تا جهان باقی و آئین محبت باقی است

شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود...


شهریار


--
دو بیتی های ناب