دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
دیوانه تر از خویش کسی می جستم

دستم بگرفتند و به دستم دادند !


سعدی


--
دو بیتی های ناب